عنوان پایان نامهتحلیل فضایی و اولویت بندی انتخاب سایت برای احداث بام های سبز، نمونه موردی برخی مناطق شهرداری مشهد
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
استاد راهنما خانم دکتر کاظمی
زمان ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1401/12/14
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع