عنوان پایان نامهاثر تنش خشکی بر سرماسازگاری و تحمل به یخ زدگی گیاه نخود (Cicer arietinum)
مقطع و رشته دکتری زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی
استاد راهنما آقای دکتر نظامی
زمان ساعت 10، روز دوشنبه، مورخ 1402/02/25
مکان آمفی تئاتر ویدئوکنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲