عنوان پایان نامههمسانه سازی ژن کد کننده بتا دفنسین گیاهی در وکتور بیانی p170 باکتری لاکتو کوکوس لاکتیس
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور
استاد راهنما آقای دکتر سخاوتی
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1402/03/22
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲