عنوان پایان نامهمقایسه اثر مکمل خالص نانومیسل کورکومین و نانو ذرات کروم بر عوارض ناشی از سندرم متابولیکی دیابت در مدل دیابت القایی رت
مقطع و رشته دکتری علوم دامی گرایش تغذیه طیور - پردیس دانشگاهی
استاد راهنما آقای دکتر کرمانشاهی
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1402/02/25
مکان آمفی تئاتر ویدئوکنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲