عنوان پایان نامهبررسی تأثیر ترکیب پلاسمای سرد با آبزدایی اسمزی بر عملکرد فرآیند خشک کردن همرفتی و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای سفید
مقطع و رشته دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
استاد راهنما آقای دکتر آق خانی
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/03/02
مکان آمفی تئاتر ویدئوکنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲