عنوان پایان نامهبررسی اثر بوستان ها بر قیمت مسکن در مشهد
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
استاد راهنما خانم دکتر ابوالحسنی
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1402/02/30
مکان https://vroom.um.ac.ir/agriculture

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲