عنوان پایان نامهتأثیر پرتوی مادون قرمز و سطح مصرف دانه ذرت بر پاسخ گلایسمیک اسب های بالغ
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه دام
استاد راهنما آقای دکتر ابراهیمی
زمان ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1402/03/02
مکان آمفی تئاتر شماره  4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲