عنوان پایان نامهبررسی تنوع مکانی کارایی مصرف آب و نیتروژن محصولات زراعی در مناطق مختلف ایران
مقطع و رشته دکتری اگروتکنولوژی - بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
استاد راهنما آقای دکتر رضوانی مقدم
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1402/03/03
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع

عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات...

۱۷ خرداد ۱۴۰۲