عنوان پایان نامهارزیابی تأثیر مورچه ها بر رهاسازی زنبورهای تریکوگراما در باغ های انار شهرستان تربت حیدریه
مقطع و رشته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر صادقی نامقی
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/03/09
مکان آمفی تئاتر شماره  4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع