عنوان پایان نامهبهینه سازی راندمان تولید، استخراج و خالص سازی سیکلوسپورین آ از قارچ Tolypocladium inflatum تحت تنش های غیر حرارتی
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر مرتضوی
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1402/03/10
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع