عنوان پایان نامهاثر شیمی محلول بر جذب آمونیوم، نیترات و فسفات توسط نانوذرات آهن سنتز شده با عصاره اکالیپتوس
مقطع و رشته دکتری علوم خاک - شیمی و حاصل خیزی خاک
استاد راهنما آقای دکتر فتوت
زمان ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1402/03/21
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع