عنوان پایان نامهارزیابی و جداسازی ژن اندوگلوکاناز II (egl2) قارچ Trichoderma koningiopsis سویه H1N44
مقطع و رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر میرشمسی
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/03/23
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع