عنوان پایان نامهاثرات هیومیک اسید و تنش خشکی بر سه رقم گوجه فرنگی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
استاد راهنما آقای دکتر نعمتی
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1402/03/31
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع