عنوان پایان نامهپیش بینی جایگاه صفات کمی (QTL) جدید در ژنوم گوسفند با استفاده از شبکه ژنی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور
استاد راهنما آقای دکتر جوادمنش
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1402/04/11
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع