عنوان پایان نامهتاثیر محلول پاشی بر کیفیت سیب قرمز با تمرکز بر خواص مکانیکی دمگل
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
استاد راهنما آقای دکتر خجسته پور
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/05/03
مکان آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع