عنوان پایان نامهتاثیر اسید هیومیک، سوپرجاذب، گل صافی (فیلتر کیک) و تنش خشکی در خاک شور سدیمی برخصوصیات کمی و کیفی رشدی و عملکردی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa wild)
مقطع و رشته دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک
استاد راهنما آقای دکتر آستارائی
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/05/10
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع