عنوان پایان نامهارزیابی مدل توازن انرژی دومنبعی (TSEB) برای بخش بندی تبخیر-تعرق به تبخیر از خاک و تعرق از گیاه در مقیاس مزرعه
مقطع و رشته دکتری هواشناسی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر ثنایی نژاد
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1402/07/09
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع