عنوان پایان نامهپایدارسازی آنتوسیانین و بتاکاروتن بارگذاری شده در امولژل بر پایه کانژوگه پروتئین سویا و صمغ ژلان و مطالعه اثر هم‌افزایی در پایداری آن‌ها در برابر تابش فرابنفش
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر مهدی وریدی
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1402/07/09
مکان کلاس 10، ساختمان شماره یک

جلسات دفاع