عنوان پایان نامهتاثیر افزودن اسانس نعناع فلفلی در شیر بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام
استاد راهنما آقای دکتر وکیلی
زمان ساعت 11، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان کلاس 16، ساختمان شماره یک

جلسات دفاع