عنوان پایان نامهپیش بینی ارزش اصلاحی ژنومی جوامع آمیخته با استفاده از ماتریس روابط خویشاوندی ژنومی چندگانه وزن دهی شده
مقطع و رشته دکتری اصلاح نژاد دام
استاد راهنما آقای دکتر شریعتی
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع