عنوان پایان نامهتاثیر پوشش دهی جوش شیرین بر ظرفیت بافری آن در روده بزرگ اسب
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام
استاد راهنما آقای دکتر ابراهیمی
زمان ساعت 9، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع