عنوان پایان نامهبررسی اثرات روش کشت و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی سه توده بومی کدو
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
استاد راهنما آقای دکتر نعمتی
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان کلاس 10، ساختمان شماره یک

جلسات دفاع