عنوان پایان نامهشبیه‌سازی انرژی مصرفی مورد نیاز در امور دامپروری با استفاده از منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر
استاد راهنما آقای دکتر خجسته پور
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان کلاس 32، ساختمان شماره 3

جلسات دفاع