عنوان پایان نامهبررسی پاسخ گیاه همیشه بهار (Calendula officinalise L.) به محلول پاشی متانول تحت سطوح مختلف رطوبت خاک
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
استاد راهنما آقای دکتر مقدم
زمان ساعت 13، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان کلاس 16، ساختمان شماره 1

جلسات دفاع