عنوان پایان نامهبررسی تنوع ژنتیکی و بیماریزایی Xanthomonas translucens عامل بیماری نواری باکتریایی گندم و ارزیابی تاثیر القا کننده‌های مقاومت در کنترل بیماری
مقطع و رشته دکتری بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
استاد راهنما آقای دکتر طریقی
زمان ساعت 8، روز دوشنبه، مورخ 1402/07/10
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع