عنوان پایان نامهارزیابی بهره‌وری آب در گیاه زعفران با اندازه‌گیری میدانی و مدل‌سازی گیاهی، مطالعه موردی: مزرعه دانشکده کشاورزی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
استاد راهنما آقای دکتر ضیائی
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1402/08/03
مکان آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع