عنوان پایان نامهتدوین برنامه ریزی آبیاری با استفاده از طرح ریزی درون فصلی و مدل سازی گیاهی. مطالعه موردی:مزرعه ذرت دانشکده کشاورزی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
استاد راهنما آقای دکتر ضیائی
زمان ساعت 8، روز چهارشنبه، مورخ 1402/08/03
مکان آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع