عنوان پایان نامهاثر دما بر اکسایش اولیه و ثانویه روغن زیتون
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر فرهوش
زمان ساعت 10، روز دوشنبه، مورخ 1402/08/08
مکان آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع