عنوان پایان نامهکارایی نقشه برداری رقومی خاک در مناطق با پستی و بلندی کم (مطالعه موردی :شرق مشهد)
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
استاد راهنما آقای دکتر کریمی
زمان ساعت 11، روز شنبه، مورخ 1402/08/13
مکان آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع