عنوان پایان نامهتأثیر تغذیه بیوچار معدنی کوهبنان بر قابلیت هضم، عملکرد، پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین
مقطع و رشته دکتری تغذیه دام
استاد راهنما آقای دکتر ولی زاده
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1402/08/13
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع