عنوان پایان نامهبرنامه ریزی آبیاری و کود مزرعه با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، مطالعه موردی: شاخص های آلودگی آب و خاک
مقطع و رشته دکتری آبیاری و زهکشی
استاد راهنما آقای دکتر انصاری
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1402/08/15
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع