عنوان پایان نامهبررسی کارایی لجن تصفیه آب آشامیدنی و افزودنی‌های مبتنی بر آهن در هضم بی‌هوازی کود گاو شیری: ارزیابی سینتیک فرآیند
مقطع و رشته دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
استاد راهنما آقای دکتر روحانی
زمان ساعت 8، روز سه شنبه، مورخ 1402/08/16
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع