عنوان پایان نامهبررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی رسوبات بستر بر هیدرولیک انتقال رسوبات معلق
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی
استاد راهنما آقای دکتر خداشناس
زمان ساعت 11:30، روز سه شنبه، مورخ 1402/08/16
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع