عنوان پایان نامهارزیابی تأثیر خشک کردن پاششی و قرص‌سازی تراکم مستقیم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی قرص حاصل از پودر آب انار غنی شده با ترکیبات فنلی پوست انار
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
استاد راهنما خانم دکتر شهیدی
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1402/09/01
مکان آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع