ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

✅ این دانشگاه در تابستان سال جاری از پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه ها به صورت مهمان معذور است.
✅ کلاس ها به صورت مجاز ی و امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مشاهده اطلاعیه