احتراما در خصوص فراخوان مجدد ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی، گروه علوم و مهندسی خاک موافقت خود را با پذیرش در سه رشته گرایش به شرح زیر اعلام می دارد:

1️⃣ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
2️⃣ مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
3️⃣ مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و  ارزیابی اراضی

ضمنا مصاحبه در روز چهارشنبه، مورخ 29 تیرماه از ساعت 8 صبح انجام خواهد شد.