در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی، گروه گیاهپزشکی در دو گرایش:


1️⃣ بیماری شناسی گیاهی
2️⃣ حشره شناسی کشاورزی

دانشجو می پذیرد.

مصاحبه در روز چهارشنبه، مورخ 29 تیرماه انجام خواهد شد.