با سلام و احترام،

به استحضار مي رساند جهت نظارت استاد راهنما / گروه / دانشکده / دانشگاه بر حسن اجرای نظام مند رساله، نحوه پیشرفت آن، و نیز پایش انجام به موقع وظایف دانشجو، تمام دانشجویانی که به یک عضو هیات علمی (استاد راهنما اول) انتساب یافته اند (خواه از پیشنهاده خود دفاع کرده باشند یا دفاع نکرده باشند) در هر سال دو بار در ماه های خرداد و آذر نسبت به تکمیل و ارسال گزارش عملکرد خود به استاد راهنما (کاربرگ الکترونیکی فعالیت شش ماهه) در سامانه پویا اقدام می نمایند. استاد راهنما پس از بررسی گزارش دانشجو، ممکن است آن را جهت اصلاح به دانشجو بازگشت دهد، یا آن را پذیرفته و بخش مربوط به خود را در خصوص فعالیت شش ماهه دانشجو تکمیل و جهت تایید به مدیر گروه ارسال می نماید.

1f538هر دانشجو در هر نیمسال فقط یک گزارش می تواند ارسال نماید. زمان تکمیل و ارسال گزارش توسط دانشجو در نیمسال اول تحصیلی از 16 الی 31 خرداد می باشد. در این بازه زمانی امکان بررسی گزارش دانشجو برای استاد راهنما و تایید یا بازگشت آن وجود خواهد داشت. پس از اتمام این زمان، امکان ارسال گزارش توسط دانشجو و استاد وجود نخواهد داشت.

1f538اگر گزارش دانشجو به هر دلیلی به تایید استاد راهنما نرسیده باشد (یا اصلا گزارشی ایجاد نشده باشد)، مقتضی است استاد راهنما از 5 الی 10 تیر، کاربرگ ارزیابی خود از دانشجوی مورد نظر را ایجاد، تکمیل و برای مدیر گروه ارسال نماید.

1f538شایان ذکر است که تمام اطلاعات وارد شده در کاربرگ های دانشجو و استاد راهنما در صورت عدم ارسال در مهلت مقرر (خواه قبلا ذخیره موقت شده باشند و خواه جهت اصلاح برگشت داده شده باشند)، با همان وضعیت بایگانی (Freeze) خواهند شد.

1f538بدیهی است برای ارائه مجوز دفاع از این گزارشات استفاده می گردد. همچنین اولویت استفاده از تسهیلات و امکانات دانشگاه، از جمله فرصت تحقیقاتی، دوره دانش آموختگی، دوره پسادکتری، و غیره با دانشجویان دکتری است که گزارش عملکرد شش ماهه خود را به موقع ارسال نموده باشند.

اطلاعیه های آموزش