با توجه به اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال 8 و دانشجویان دکتری از نیمسال 13 باید درخواست تمدید سنوات خود را از طریق سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نمایند، لطفا دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی گروه ها به موارد ذیل توجه فرمایند:

1- دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال 8 و دانشجویان دکتری از نیمسال 13، در هنگام ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه سجاد باید نامه استاد راهنمای محترم مبنی بر روند پیشرفت تحصیلی دانشجو، دلایل تأخیر (به صورت مبسوط) و تاریخ دقیق دفاع را بارگزاری نمایند. طبق فرم ضمیمه، استاد راهنمای محترم، نامه را تکمیل و با امضا و در سربرگ دانشکده، از طریق اتوماسیون برای اداره آموزش ارسال فرمایند.

2- دانشجویان در قسمت موارد خاص باید حتما یکی از مدارک ذیل را داشته باشند تا درخواست آن ها در سامانه سجاد بررسی گردد:

  • فوت نزدیکان
  • اعتیاد
  • طلاق
  • بیماری خاص
  • مدارک پزشکی و روانشناسی؛ که مدارک پزشکی باید به تأیید پزشک معتمد دانشگاه و مدارک روانشناسی باید به تأیید مرکز مشاوره دانشگاه برسد.

3- تاریخ ثبت درخواست در سامانه سجاد محدود به تاریخ های ذیل می باشد و بعد از آن تاریخ، درخواست ها قابل بررسی نخواهد بود:

  • نیمسال اول: از اوایل بهمن تا پایان اردیبهشت ماه
  • نیمسال دوم: از اوایل تیر ماه تا پایان آبان ماه