1. اخبار دانشکده
 2. جلسات دفاع
 3. همایش ها
 4. مدیریت توسعه
 5. انجمن های علمی
 6. پیوندها

همه اخبار

همه جلسات دفاع

چهارشنبه, 27 آذر 1398 09:36

افتتاحیه همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید به میزبانی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صبح امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398، برگزار شد. در افتتاحیه این همایش،...

دوشنبه, 25 آذر 1398 04:44

یکشنبه 24 آذر 1398

همه همایش ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1402 11:27

آشنایی با دوره کارآموزی بلندمدت فرصتی استثنایی برای ورود دانشجویان به بازار کار کارآموزی بلند مدت، یک دوره یکساله حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی در صنایع و شرکت‌های مرتبط با حوزه رشته‌های آن‌ها...

سه شنبه, 20 آذر 1397 09:57

1- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها این بیماری که در منطقه شیوع زیادی دارد با نام محلی کور چشمه در بین زارعین شناخته شده است. علایم بیماری کندی رشد، دیر سبز شدن درخت در بهار، عقب ماندگی...

دوشنبه, 15 مرداد 1397 08:12

معرفی همكاران مركز مسئول توسعه و انتقال فناوری: آقای دكتر جلال برادران مطیع كارشناس مركز: برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1- چشم انداز دفتر ارتباط با جامعه...

همه مطالب

شنبه, 16 آذر 1398 06:10

با وجود امکانات آموزشی - رفاهی بسیاری که در دانشگاه و دانشکده وجود دارد، اطلاع از این امکانات موجب استفاده و بهره برداری بیشتر دانشجویان در طول تحصیل خواهد شد. انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هدف...

دوشنبه, 11 آذر 1398 04:21

انجمن علمی به عنوان یک تشکل خودجوش که بدنه‌ی اصلی آن دانشجویان هستند امکانی برای فعالیت داوطلبانه دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش‌های نوین و تخصصی در دانشگاه است. به نوعی فعالیت...

همه مطالب

اطلاعیه‌های آموزش

 • نویسنده: ژان پروپس، پاول سافونو
 • مترجم: محمدرضا کهنسال، هادی رفیعی دارانی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • شابک (ISBN): 978-964-386-261-9‬‬
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 240
 • عنوان به انگلیسی: Modelling in Ecological Economics
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح می باﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫم کنش ها و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ...

 

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح می باﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫم کنش ها و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳت ها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿت های اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎن و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻗﺘﺼﺎد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﺮﻫﻢ ﮐـﻨﺶ ﻫـﺎ از ﻧﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾﮋه ای در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﻮﻇﻬﻮر رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ، ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﺳﺎﺑﻘﺎً در اﯾﺮان، ﻋﻤﺪه ﮐﺘﺐ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﯽ از آن ها ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪل ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.

 • پیش گفتار مترجمان
 • پیش گفتار مؤلفان
 • فصل اول: مقدمه ای در مورد مدل سازی در اقتصاد و اکولوژیک
 • فصل دوم: مدل های تکاملی
 • فصل سوم: مدل های داده - ستاده
 • فصل چهارم: مدل های نئواتریشی
 • فصل پنجم: آنتروپی در اقتصاد اکولوژیکی
 • فصل ششم: مدل های ترمودینامیک
 • فصل هفتم: ارزیابی چند معیاری
 • فصل هشتم: مدل های عامل محور
 • فصل نهم: منحنی زیست محیطی کوزنتس

اقتصاد محیط زیست -- روش شناسی، اقتصاد محیط زیست -- الگوهای اقتصادسنجی
کتاب های دانشکده

صندوق قرض الحسنه دانشکده کشاورزی

ویدئوها و وبینارهای آموزشی

وبینارها مصاحبه ها

وبینارها

مصاحبه ها

نشریات علمی و پژوهشی

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
188 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی